Privacy beleid

De gegevens van de deelnemers worden bijgehouden op het adres van ITINERA en kunnen aangewend worden voor marketing – en prospectie activiteiten van ITINERA. Er is recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens van de deelnemers zoals voorzien bij wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (zoals gewijzigd). ITINERA neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de deelnemer medegedeelde gegevens te waarborgen. De deelnemer erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. ITINERA erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de deelnemer zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op ITINERA kan worden verhaald.