Wegwijs in de wetgeving over outplacement

Outplacement na individueel ontslag

Bij outplacement na individueel ontslag volg je deze stappen om na te gaan welke wetgeving van toepassing is op jouw ontslag:

1. Bij individueel ontslag toets je eerst af of de Algemene Regeling ( cfr Wet op het Eenheidsstatuut ) geldt. Dit is het geval als je ontslagen werd met een opzegtermijn van minstens 30 weken. Deze regelgeving geldt zowel voor de private als de publieke sector.

2. Zo niet, controleer je vervolgens of je op het ogenblik van je ontslag 45 jaar was én ten minste 1 jaar dienstanciënniteit hebt. In dat geval is de Bijzondere Regeling van toepassing, d.w.z. outplacement volgens de CAO 82 bis. Deze regeling geldt niet voor de publieke sector.

3. Indien ook deze regeling niet van toepassing is, is er voor je werkgever geen verplichting om jou een outplacement aan te bieden. De werkgever kan wel een vrijwillig aanbod outplacement doen volgens CAO 51 of kan een andere vorm van ontslagbegeleiding buiten het wettelijk kader aanbieden.

Het aantal uren begeleiding, de fasering van het outplacement, de aanbodprocedure, de garantieperiode, het sollicitatieverlof, …  zijn wettelijk bepaald!  In het schematisch overzicht Bijzondere en Algemene regeling vind je de belangrijke elementen uit de wetgeving, met ook aandacht voor de uitzonderingen.